زلزله آزما با هدف افزایش توانمندی و مهارت عمومی جامعه در مقابله اصولی با حوادث شهری، طبق 2 فقره گواهی ثبت اختراع 004819 و 036947، تنها متولی آزمایش شبیه سازی زلزله برای تمرین و آموزش انسانها در ایران می باشد.