دیپلم کسب مدال طلا بهترین اختراع آموزشی در مسابقه جهانی اختراعات 2012 نورنبرگ آلمان

خود مدال

مدال طلا بهترین اختراع آموزشی 2012 نورنبرگ آلمان

مدال۲

2012 نورنبرگ آلمان کسب مدال طلا