تمرین و تجربه زلزله های طبس، کوبه، کرمانشاه، بم و لوماپریتا در شبیه ساز زلزله آزما، یادگیری روش فرماندهی حادثه (ICS) برای ساکنین مجتمع های مسکونی و مدارس و دانشگاهها در کوتاهترین زمان ممکن... صحیح‌ترین واکنش را نشان دهید.